PEACE – עברית

bannerPhilosophical Enquiry Advancing Cosmopolitan Education               

בשלוש השנים האחרונות עבדו מרכזי “פילוסופיה לילדים” באיטליה, בספרד, באוסטריה ובישראל על פרויקט משותף שמטרתו להתמודד עם הבעיה של ילדים בסכנת הדרה באמצעות חקירה פילוסופית

 הוא עיצוב, בחינה ואימות של תכנית לימודים PEACE  הדגש של
המתמקדת במעורבות (P4C)  חדשה בתחום הפילוסופיה לילדים
תשפיע על PEACE קוסמופוליטית ובדיאלוג בין-תרבותי. תכנית
פרקטיקות חינוכיות בכך שתעניק למחנכים פיתוח מקצועי מתמחה, אסטרטגיות לימוד וחומרי לימוד חדשים, וכן תשפר את כישורי החשיבה והתקשורת של ילדים. באמצעות ההנגשה של אסטרטגיות, תכניות לימוד ומשאבי לימוד חדשים בהקשרים אחרים ובמדינות אחרות, נוכל ולקדם מודעות קוסמופוליטית PEACE להרחיב את ההיקף של פרויקט

היא להפיץ בקרב חלקים כמה  PEACE המטרה העליונה של פרויקט
שיותר נרחבים של החברה את הרעיון שיש באפשרותנו לתרום לפיתוח של נטייה קוסמופוליטית ומעורבות בקרב אזרחי העתיד באמצעות פרקטיקות וכלים חינוכיים המיועדים לכך

 PEACE  כדי לקרוא עוד על הפרויקט, אתם מוזמנים לבקר באתר
תכנית הלימודים שפיתחנו מוצעת להורדה בחינם. אתם מוזמנים ליהנות ממנה

יחד עם זאת, אם לא עברתם הכשרה במתודולוגיה של “פילוסופיה לילדים”, אנחנו ממליצים בחום לעבור הכשרה שכזו במרכז הקרוב לביתכם או בעזרת מדריך עצמאי לפני שתיישמו את תכנית הלימודים. רשימה של המרכזים שלנו בכל העולם נמצאת באתר תחת לשונית “אודות” בתפריט הנפתח בקצה העליון של העמוד.

 PEACElogo